Polityka prywatności Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie

Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 4a, 03-231 Warszawa, NIP: 5240018433, REGON: 010664933, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320210, jako administrator danych osobowych wdrożyła i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 4.5.2016 ) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności, by dane były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli jesteś naszym klientem, bądź wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych administratorem Twoich danych jest Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 4a, 03-231 Warszawa, NIP: 5240018433, REGON: 010664933.

2. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z Administratorem zgodnie z informacjami w zakładce Kontakt, a także na adres: rodo@hert.pl

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

W przypadku kontaktowania się z nami przez formularz, zawarty na stronie internetowej, przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Jeżeli jesteś naszym klientem – w zależności od zawartej umowy – możemy przetwarzać Twoje  następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę działalności, adres do korespondencji, zamieszkania, numer NIP, numer REGON, numer PESEL, wizerunek, itd.

4. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

W celu:

  • wykonania zawartej umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wykonania ciążących obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
  • ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona praw);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych. Możemy wykorzystywać do tego Twój adres korespondencyjny lub e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

5. CZY TWOJE DANE TRAFIĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) ?

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar EOG. W przypadku korzystania z usług dostawców np. w zakresie wsparcia informatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, wówczas gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

6. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli jesteś naszym klientem wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody – wówczas przetwarzamy je do czasu cofnięcia zgody.

7. CZY MUSISZ PODAĆ MI SWOJE DANE OSOBOWE?

Ze względów rachunkowych czy podatkowych mam obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni kontakt lub realizację umowy.

8. PROFILOWANIE

Nie dokonujemy profilowania.

9. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA?

Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

Informuję także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

10. ZGODA

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

11. PRAWO SPRZECIWU

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają nam jednak prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

nowoczesna technika piekarnicza i spożywcza

HERT Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Odlewnicza 4A
03-231 Warszawa
tel. +48 22 59 40 500
fax +48 22 59 40 526
biuro@hert.pl
NIP: 5240018433
KRS: 0000320210

media: